หนังสือ "สัมฤทธิศาสตร์"
ศาสตร์แห่งการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสู่ความสำเร็จ
วิธีพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ให้เกิดขึ้นเต็มประเทศ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ปฏิรูปประเทศไทย / พัฒนาประเทศไทย"
ปฏิรูป ๔ พัฒนา ๑๐ เครื่องมือ ๔
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "สุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทย"
เครื่องมือพาสังคมออกจากความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "พลังจากภายใน เราทำได้ร่วมกัน"
(Inner Power, Together We Can)
สิ่งสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "จินตภาพสังคมสันติสุข"
"๖ ระดับ ๔ มิติ ๑๒ องค์ประกอบ"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "Awakening"
หนังสือที่จะนำท่านไปสู่การ "ปฏิวัติจิตสำนึก"
เพื่อการ "ตื่นรู้" สู่จิตสำนึกใหม่
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี